Rīgas pašvaldības finansējums ēdināšanai audzēkņiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm

No 2019. gada 1. septembri spēkā stājies Rīgas domes lēmums Nr.4640 “Par izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība”.

No Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta līdzekļiem ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas tiks segtas visiem audzēkņiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu un atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

  • ja bērna ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
  • ja ģimenes aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā izglītojamais, izglītojamā brāļi, māsas, pusmāsas, pusbrāļi, audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (arī pilngadību sasniegušie, ja tie apgūst vidējo izglītību), kas kopā ar vismaz vienu vecāku vai likumisko pārstāvi ir deklarēti vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas nepārsniedz ar Rīgas domes lēmumu noteikto maksimālo maksu: privātajās izglītības iestādēs – 2,77 euro dienā.

Ja bērns 2019. gada 31.augustā atbilst minētajiem nosacījumiem, ēdināšanas izdevumu apmaksa no Pašvaldības līdzekļiem tiks uzsākta no 2019.gada 1.septembra. Turpmāk ēdināšanas izdevumu apmaksa no Pašvaldības līdzekļiem tiks uzsākta un pārtraukta no nākamā mēneša pēc minēto nosacījumu iestāšanās vai izbeigšanās saskaņā ar iepriekšējā mēneša pēdējā datuma datiem.

Vecāki ik mēnesi saņem rēķinu, kurā tiek norādīta summa, kas jāmaksā par bērna ēdināšanu izglītības iestādē. Privātajai izglītības iestādei būs pienākums samazināt maksu par izglītojamā ēdināšanas pakalpojumiem Pašvaldības finansējuma apmērā, vecākam vai likumiskajam pārstāvim katru mēnesi izsniegtajā rēķinā norādot pilnu ēdināšanas pakalpojuma maksu, Pašvaldības finansējuma apmēru, par kuru ēdināšanas maksa tiek samazināta.

Ēdināšanas izdevumi tiks segti, balstoties uz datu bāzēs esošajiem datiem, līdz ar to vecākiem nav jāiesniedz iesniegums par ēdināšanas izdevumu apmaksu.

Tikai gadījumos, ja ģimenes aprūpē ir vismaz trīs bērni, kuru skaitā ir audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, audžuvecāku vai aizbildnis vēršas ar iesniegumu un bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi Rīgas Sociālajā dienestā, Baznīcas ielā 19/23, 110.kabinetā, pieņemšanas laikos: Pirmdienās  10:00-12:30 ; 13:00-18:00; Otrdienās        9:30-13:00; Ceturtdienās  9:00-12:30;  13:00-16:00,  informatīvais  tālrunis  67105048.

Rīgas Sociālais dienests izskatīs iesniegumus arī gadījumos, ja bērna ģimene atbilst lēmumā noteiktajiem nosacījumiem, bet ēdināšanas izdevumi netiek segti, balstoties uz datu bāzēs esošajiem datiem.

Ēdināšanas izdevumu pārmaksas gadījumā, vecākam būs iespēja iesniegt iesniegumu izglītības iestādei par pārmaksātās summas atmaksu.

Ar privātajām izglītības iestādēm Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments slēgs līgumus par kārtību, kādā departaments informēs privāto izglītības iestādi par audzēkņiem, kas atbilst lēmuma nosacījumiem, privātās izglītības iestādes iesniegs departamentam atskaites un rēķinus, departaments veiks pārskaitījumus privātajām izglītības iestādēm, privātās izglītības iestādes izsniegs vecākiem rēķinus ar informāciju par ēdināšanas izdevumu apmēru (2,77 euro dienā), kuru sedz Rīgas pilsētas pašvaldība.

Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. Ārpus darba laika darbojas automātiskais atbildētājs. Papildu informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt, zvanot pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 darba dienās darba laikā vai Labklājības departamenta mājas lapā https://www.ld.riga.lv

Messenger icon
Rakstīt / Писать